Farský kostol Sv. Štefana kráľa

 

 

 

Vznik:  v rokoch 1797-1800, patrocínium kostola prenesený zo stredovekého farského kostola Galanty

Poloha: na južnej strane Hlavnej ulice Mesta Galanty

Stručný popis: dvojvežová, jednoloďová klasicistická stavba s barokovou retardáciou.

 

História:

Základný kameň bol položený 22. júna 1797. Farárom v tomto období bol Alexander Alagovich, ktorý sa stal neskôr záhrebským biskupom. Prvú sv. omšu odslúžil pán farár 30. novembra 1800, počas ktorej požehnal kostol. K posviacke došlo až 29. septembra 1805. Tento slávnostný akt vykonal trnavský vikár Jozef Ignác Vilt.

 

Dôležité dátumy: 

Klaňanie sa troch kráľov

krstiteľnica

 

 1799 – klasicistický hlavný oltár s pôvodným oltárnym obrazom od trnavského maliara J. Zanussiho, Ponúknutie koruny sv. Štefanom kráľom. Pôvodné zariadenia:kazateľnica, krstiteľnica, architektúra bočných oltárov,  obraz na bočnom oltári – Klaňanie sa troch kráľov  

 

 

  

 

 

1800 – veľký zvon svätého Štefana kráľa

 

 

 

1829 -  tehlové klenby nahradili ľahšou konštrukciou z červeného smreku.

 

 

1870 - Nový obraz sv. Antona Paduánskeho na druhom bočnom oltári 

 

 

 

1898 -- generálna oprava kostola

1898 -- vymenili jednoduché okná svätyne novými vitrážovými oknami.

 

 

 

1904 -- darovanie dreveného oltára Lurdskej P. Márie

 

 

   

 

 

1914 -- nové vitráže v lodi kostola – sv. Štefan kráľ  a sv. Alžbeta Uhorská

 

 

 

1932 -- vonkajšia oprava kostola

1939 -- zo sakristie urobili bočnú kaplnku a zároveň k južnej stene kostola bola pristavaná nová sakristia, sprístupnená zo svätyne. Umelecký maliar Muzsinszki Nagy  Endre vymaľoval celý kostol.

                                                                                                                       

 

 

1944 -- vitráž sv. Margity Uhorskej v oratóriu,

 

 

1949-1952 -- povojnová oprava kostola, výmena  poškodených vitráží svätyne

 

 

1962 -- záchrana a premiestnenie barokového oltára baldachýnového typu z roku 1741 zo zbúranej mariánskej kaplnky. 

 

 

 

1990-1996 -- vonkajšia a čiastočná vnútorná oprava kostola;  žiaľ, boli odstránené a úplne zničené pôvodné lavice, a štyri  Muzsinszkého obrazy na bočných stenách svätyne a lode kostola, ďalej: zanikla pôvodná podlaha, zmizli mramorové pamätné tabule  padlých vojakov, a zanikol aj píšťalový organ.

2003-2007 --  reštaurovanie barokového oltára 

 

 

2009-2011 --  reštaurovanie klenby kostola

 

 

 Ďalšie zaujímavosti:

 

 

 

- Renesančná tumba  Ladislava Kubinyiho z konca 16. storočia je jedinou pamiatkou z pôvodného kostola; je umiestnená v ľavej bočnej kaplnke.

 

 

  

 

- Obraz oratória: Pohreb sv. Ladislava z 18. storočia 

 

 

 

 

- Štyri barokové lavice z roku 1741 zo zbúranej mariánskej kaplnky

 

 

 

- Klasicistický, pôvodne mechanický organ Ludwiga Moosera, prerobený Konštantínom Bednárom na pneumatický nástroj v období 1926 - 1932; v roku 1991 nástroj bol rozobratý a zanikol; nahradený elektrickým organom.

 

 

 

- kamenná socha sv. Štefana kráľa, 

 

 

 - kamenné sochy dvoch anjelov – pôvodne stáli pred vchodom zbúranej barokovej mariánskej kaplnky,

 O farnosti: 

K farnosti patrí dnes okolo  8.000 katolíkov, je dvojjazyčná, bohoslužby sú slúžené v slovenskom i v maďarskom jazyku. Farnosť spravuje dve malé filiálky: Hody, Javorinku a nemocničnú kaplnku. Galanta je zároveň sídlom galantského dekanátu, ku ktorému patrí 12 farností z okolia.

Na území farnosti pôsobia aj saleziáni, ktorí pomáhajú v dušpastierskej činnosti. (Saleziánsky dom v Hodoch)